Thông báo

Năm 2018
Đã tiếp nhận: 0 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Trễ hẹn: 0 hồ sơ
0%
đúng hạn
5 Đã tiếp nhận: 7 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Trễ hẹn: 7 hồ sơ
0% đúng hạn

Thăm dò ý kiến


Mức độ hài lòng của bạn đối với cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc
Kết quả bình chọn

Mức độ hài lòng của bạn đối với cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc

Hài lòng
 
18.8%
9 Phiếu
Rất hài lòng
 
62.5%
30 Phiếu
Chưa hài lòng
 
18.8%
9 Phiếu
Tổng cộng: 48 Phiếu
X
LĐTBXH
Đã tiếp nhận: 33 Hồ sơ

Đã trả: 0 Hồ sơ
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đã tiếp nhận: 0 Hồ sơ

Đã trả: 0 Hồ sơ
ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Đã tiếp nhận: 25 Hồ sơ

Đã trả: 1 Hồ sơ
QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Đã tiếp nhận: 0 Hồ sơ

Đã trả: 0 Hồ sơ
XÂY DỰNG CƠ BẢN
Đã tiếp nhận: 0 Hồ sơ

Đã trả: 0 Hồ sơ
ĐẤT ĐAI
Đã tiếp nhận: 8 Hồ sơ

Đã trả: 0 Hồ sơ
CẤP PHÉP KINH DOANH
Đã tiếp nhận: 3 Hồ sơ

Đã trả: 0 Hồ sơ
TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Đã tiếp nhận: 10 Hồ sơ

Đã trả: 0 Hồ sơ
CẤP PHÉP XÂY DỰNG
Đã tiếp nhận: 12 Hồ sơ

Đã trả: 0 Hồ sơ
LĐTBXH (XÃ)
Đã tiếp nhận: 0 Hồ sơ

Đã trả: 0 Hồ sơ